Teknisk förvaltning

S-AB erbjuder teknisk förvaltning i Stockholm, Göteborg och Malmö. Genom oss får ni som fastighetsägare, bostadsrättsförening eller företag tillgång till den kompetens som krävs för att på ett effektivt och hållbart sätt sköta om den tekniska förvaltningen på bästa möjliga vis.

Vi säkerställer att:

 

Z

Fastighetens tekniska funktioner fungerar och underhålls

Z

Lagar och förordningar för fastigheten efterföljs

Z

Fastigheten förblir i gott skick & behåller sitt värde

Vad innebär teknisk förvaltning?

I teknisk förvaltning ingår ansvar, uppföljning och underhåll av det som sker löpande i en fastighet under hela året.

Skillnaden mellan teknisk förvaltning och fastighetsskötsel är att en teknisk förvaltare också utför proaktivt arbete i syfte att förebygga eventuella problem och skador som kan uppkomma samt även överse förbättringsområden på hela fastigheten.

Fastighetsförvaltning med helhetsansvar

På S-AB tar vi ett helhetsansvar för hela förvaltningen av en fastighet och erbjuder en rad olika tjänster inom fastighetsservice. Det gör oss till en komplett samarbetspartner för dig som vill ha en fastighetsförvaltare som tar ansvar för helheten.

Fastighetsförvaltning för alla typer byggnader

Vi utför förvaltningstjänster för alla typer av fastigheter och verksamheter vare sig det är kontorslokaler, industrilokaler, lägenhetshus eller sjukvårdslokaler. Oavsett typ av fastighet eller verksamhet i lokalen tar vi fram en skräddarsydd lösning och anpassar oss efter dina behov.

Systematiskt brandskyddsarbete

Ansvaret för systematiskt brandskyddsarbete kan inte delegeras ut. På S-AB säkerställer vi dock att ett proaktivt arbete utförs där ökad förståelse och kontroll av risker är av högsta prioritet samt vilka förebyggande åtgärder som kan vidtas för att möta just dina ambitioner.

För att läsa mer om ansvar och systematiskt brandskyddsarbete kan du besöka webbplatsen MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) här.

Värme, kyla, ventilation & aggregat

Vi utför tillsyn, underhåll och avhjälpande underhåll av tekniska försörjningssystem som innefattar värme, kyla, ventilation och aggregat i förebyggande syfte samt planerat underhållsarbete.

Energirådgivning och optimering

Vi erbjuder kvalificerad energirådgivning och optimering för att fastighetens samtliga anläggningar ska samverka på bästa möjliga vis. Som kund kan du komma med specifika energimål och egna visioner där vi på S-AB tar fram energibesparande åtgärder för hela fastigheten.

Självklart följer vi upp de energibesparingsmål vi sätter upp och har en löpande dialog hur vi kan förbättra och optimera energiförbrukningen i fastigheten.

Projektledning och stöttning

S-AB projektleder stora som små projekt med koppling till fastigheter och arbetsplatsutveckling. Vi har en väl utarbetad process med ett tydligt system för att utföra arbetet på det bästa och mest tidseffektiva sättet. Vi leder och driver projekten från start till mål.

Skulle din organisation behöva stöttning eller förstärkning projektledningen kan vi såklart bistå med det.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare är du skyldig att känna till, förhålla dig och följa ett stort antal lagar och förordningar kopplat till fastigheten. Vi på S-AB avlastar dig som fastighetsägare på flera områden som till exempel OVK (obligatorisk ventilationskontroll), energideklarationer och efterhållning för lagar och regler kopplat till avfall och vatten.

Underhållsplan

En underhållsplan är ett av de viktigaste verktygen för en fastighetsägare och oftast står det i för en bostadsrättsföreningens stadgar att en sådan måste upprättas och efterlevas. När vi hjälper dig att ta fram en underhållsplan gör vi det enligt nedan steg.

Alla punkter som vi går igenom kommer senare att ligga till grund för det budgetarbetet och kostnadsförslagen för nästa år.

Vi kommer gärna ut på plats och ser över just era behov när det kommer till den tekniska förvaltningen av fastigheten.

Vi kommer ut och genomför en analys av hela fastigheten

Första steget är att en teknisk förvaltare kommer ut till fastigheten och tillsammans med dig som fastighetsägare, företagare eller bostadsrättsförening gemensamt tar fram en underhållsplan.

Genomgång av fastigheten

Vår tekniska förvaltare går igenom hela fastigheten direkt på plats och tar in information om bl.a. byggnadsfakta, tidigare utfört underhållsarbete och myndighetsbesiktningar.

Sammanställning av underhållsplan

I underhållsplanen framgår fastighetens aktuella status, planerade åtgärder på fastigheten, åtgärdsförslag, årlig tillsyn av fastigheten med syftet att upptäcka eventuellt underhållsbehov och säkerhetsrisker samt budgetering för fastighetens tekniska underhåll.

Vi presenterar underhållsplan

Vi presenterar hur underhållsplanen för fastigheten kommer se ut där planering av tekniskt underhåll, projektplanering, årliga uppföljningsmöten och budget framgår på ett klart och tydligt sätt.

Efter upprättad underhållsplan av teknisk förvaltning

Efter att underhållsplanen upprättats kommer arbetet av den tekniska förvaltningen ske fortlöpande enligt uppsatt underhållsplan. Därutöver planeras flera möten in som genomförs under årets gång. Där redogörs hur samarbetet fortgår samt hur planeringen av underhållsarbetet kommer se ut under nästkommande år.

Under mötet går vi dessutom igenom:

  • Aktuellt behov av underhållsarbete
  • Eventuella uppdatering av underhållsplanen
  • Förslag på eventuella åtgärdsplaner
  • Eventuella skador som måste åtgärdas
  • Genomgång av nya och pågående projekt
  • Förbättringsåtgärder
  • Kostnadsuppskattningar & budgetering
teknisk förvaltning

S-AB teknisk förvaltning – en personlig fastighetsförvaltare som håller fastigheten i toppskick

Väljer ni S-AB som förvaltare får ni som fastighetsägare, företag eller bostadsrättsförening en personlig expert inom teknisk förvaltning. Vi hjälper er att hålla fastigheten i bästa möjliga skick och prioriterar alltid en långsiktigt och hållbar fastighetsförvaltning som är gynnsam för alla parter.

Vi tar hand om det övergripande ansvaret för hela fastigheten och hjälper till med att ta fram en struktur för den tekniska förvaltningen och relevant underlag när det ska fattas viktiga beslut gällande fastigheten.

teknisk förvaltning

En långsiktig och hållbar teknisk förvaltning är en investering för framtiden

En välskött fastighet där hållbarhet och struktur är i fokus är en bra investering i det långa loppet. Genom att ha en strukturerad hållbar förvaltning kommer driften av hela fastigheten bli billigare och effektivare.

En välvårdad fastighet kommer över tid öka i värde samtidigt som det blir tryggt för alla som vistas i fastigheten.

Genom att låta oss på S-AB ansvara för den tekniska förvaltningen kan ni vara säkra på att skötsel och underhållsarbetet utförs på ett professionellt sätt, samtidigt som mycket tid frigörs för er.

Ni blir tilldelade en personlig teknisk förvaltare som blir er huvudkontakt och sätter upp fastighetens långsiktiga planering av skötsel och underhåll.

I samråd med din huvudkontakt sätter ni upp rätt strategi och planering på hur underhållsarbetet ska utföras beroende på vilket behov som finns för fastigheten.

teknisk förvaltning

Med teknisk förvaltning från S-AB får du kontroll över fastighetens underhållsbehov

Genom att sätta upp en strategisk plan som sträcker sig över en längre period kommer både spara in pengar men också ge en bättre bild av underhållsbehovet.

En proaktiv teknisk förvaltning där skador och förbättringsområden upptäcks i tid kommer göra det enklare att få en helhetsbild av underhållsbehovet och förbättringspotentialen på en fastighet.

Vi på S-AB hjälper till med att sätta en struktur på hur underhållsarbetet ska utformas och i vilken ordning olika underhållsåtgärder ska ske för bästa effekt.

Det kommer ge en bättre kontroll och åtgärder kan planeras i tid istället för ogenomtänkta akuta insatser som ofta också är mycket kostsamma.

Vi vet att behovet av underhållsarbete kommer variera över tid. Därför erbjuder S-AB ett stort och flexibelt utbud av tjänster som täcker alla områden när det kommer till fastighetsförvaltning som du kan läsa mer om genom att klicka på länken.

Har ni frågor och funderingar om hur vi kan hjälpa er få kontroll på fastighetens underhållsbehov, kan ni kontakta oss på S-AB redan idag så berättar vi mer.

teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning för bostadsrättsföreningar

Tekniska problem med värme, ventilation, rör- och avloppsstammar i en bostadsrättsförening innebär stora problem för de boende i fastigheten och kan i många fall vara mycket kostsamt att åtgärda.

Med teknisk förvaltning från S-AB minskar risken för oförutsett underhållsarbete och akuta arbeten. Vi utför förvaltningsarbete i förebyggande syfte så att risken för oväntade överraskningar minimeras vilket gynnar ekonomin.

Vi rapporterar alltid i tid när större projekt ska genomföras och ger alltid en kostnadsbild på vad det kommer att kosta att genomföra.

Som bostadsrättsförening har ni även tillgång till er personliga tekniska förvaltare som har god insikt i just er fastighets förutsättningar och vad som kommer att krävas när större investeringar ska göras i fastigheten så att beslut fattas på rätt grunder.