Teknisk förvaltning

S-AB erbjuder teknisk förvaltning på fastigheter i Stockholm, Göteborg och Malmö. Genom oss får ni som fastighetsägare, bostadsrättsförening eller företag tillgång till den kompetens som krävs för att på effektivt och hållbart sätt sköta om den tekniska förvaltningen på bästa möjliga vis.

Vi säkerställer att:

 • Fastighetens tekniska funktioner fungerar och underhålls
 • Lagar och förordningar efterföljs
 • Fastigheten förblir i gott skick & behåller sitt värde

Vad innebär teknisk förvaltning?

I teknisk förvaltning ingår ansvar, uppföljning och avlastning av det underhåll som sker löpande i en fastighet under hela året.

Skillnaden mellan teknisk förvaltning och fastighetsskötsel är att en teknisk förvaltare också utför proaktivt arbete i syfte att förebygga eventuella problem och skador som kan uppkomma samt även överse förbättringsområden på hela fastigheten.

 1. Vi kommer ut och genomför en analys av hela fastigheten

Första steget är att en teknisk förvaltare kommer ut till fastigheten och tillsammans med dig som fastighetsägare, företagare eller bostadsrättsförening gemensamt tar fram en underhållsplan.

2. Genomgång av fastigheten

Vår tekniska förvaltare går igenom hela fastigheten direkt på plats och tar in information om bl.a. byggnadsfakta, tidigare utfört underhållsarbete och myndighetsbesiktningar.

3. Sammanställning av underhållsplan

Vi på S-AB tar fram en detaljerad underhållsplan där det framgår hur den tekniska förvaltningen kommer att bedrivas under årets gång.

I underhållsplanen framgår fastighetens aktuella status, planerade åtgärder på fastigheten, åtgärdsförslag, årlig tillsyn av fastigheten med syftet att upptäcka eventuellt underhållsbehov & säkerhetsrisker samt budgetering för fastighetens tekniska underhåll.

4. Vi presenterar underhållsplan

Vi presenterar hur underhållsplanen för fastigheten kommer se ut där planering av tekniskt underhåll, projektplanering, årliga uppföljningsmöten och budget framgår på ett klart och tydligt sätt.

5. Efter upprättad underhållsplan av teknisk förvaltning

Efter att underhållsplanen upprättats kommer arbetet av den tekniska förvaltningen ske fortlöpande enligt uppsatt underhållsplan. Därutöver planeras flera möten in som genomförs under årets gång. Där redogörs hur samarbetet fortgår samt hur planeringen av underhållsarbetet kommer se ut under nästkommande år.

Under mötet går vi dessutom igenom:

 • Aktuellt behov av underhållsarbete
 • Eventuella uppdatering av underhållsplanen
 • Förslag på eventuella åtgärdsplaner
 • Eventuella skador som måste åtgärdas
 • Genomgång av nya och pågående projekt
 • Förbättringsåtgärder
 • Kostnadsuppskattningar & budgetering

Alla punkter som vi går igenom kommer senare att ligga till grund för det budgetarbetet och kostnadsförslagen för nästa år.

Vi kommer gärna ut på plats och ser över just era behov när det kommer till den tekniska förvaltningen av fastigheten.

S-AB teknisk förvaltning - en personlig fastighetsförvaltare som håller fastigheten i toppskick

Väljer ni S-AB som förvaltare får ni som fastighetsägare, företag eller bostadsrättsförening en personlig expert inom teknisk förvaltning. Vi hjälper er att hålla fastigheten i bästa möjliga skick och prioriterar alltid en långsiktigt och hållbar fastighetsförvaltning som är gynnsam för alla parter.

Vi tar hand om det övergripande ansvaret för hela fastigheten och hjälper till med att ta fram en struktur för den tekniska förvaltningen och relevant underlag när det ska fattas viktiga beslut gällande fastigheten.

En långsiktig och hållbar teknisk förvaltning är en investering för framtiden

En välskött fastighet där hållbarhet och struktur är i fokus är en bra investering i det långa loppet. Genom att ha en strukturerad hållbar förvaltning kommer driften av hela fastigheten bli billigare och effektivare.

En välvårdad fastighet kommer över tid öka i värde samtidigt som det blir tryggt för alla som vistas i fastigheten.

Genom att låta oss på S-AB ansvara för den tekniska förvaltningen kan ni vara säkra på att skötsel och underhållsarbetet utförs på ett professionellt sätt, samtidigt som mycket tid frigörs för er.

Ni blir tilldelade en personlig teknisk förvaltare som blir er huvudkontakt och sätter upp fastighetens långsiktiga planering av skötsel och underhåll.

I samråd med din huvudkontakt sätter ni upp rätt strategi och planering på hur underhållsarbetet ska utföras beroende på vilket behov som finns för fastigheten.

Därför ska du välja S-AB

Business Team At A Meeting at modern office building

Vårt team

 1. Ett engagerat team med erfarna experter inom sina teknikområden
 2. Framåtsträvande i sin förvaltning och drivna för att utveckla er fastighet till dess ultimata potential
Property ladder

Vårt tänk

 1. Proaktiv förvaltning där första fokus ligger på att i ett tidigt skede behandla problem inom fastigheten
 2. En heltäckande förvaltning som innefattar samtliga processer inom ägandet utav en fastighet.

Med teknisk förvaltning från S-AB får du kontroll över fastighetens underhållsbehov

Genom att sätta upp en strategisk plan som sträcker sig över en längre period kommer både spara in pengar men också ge en bättre bild av underhållsbehovet.

En proaktiv teknisk förvaltning där skador och förbättringsområden upptäcks i tid kommer göra det enklare att få en helhetsbild av underhållsbehovet och förbättringspotentialen på en fastighet.

Vi på S-AB hjälper till med att sätta en struktur på hur underhållsarbetet ska utformas och i vilken ordning olika underhållsåtgärder ska ske för bästa effekt.

Det kommer ge en bättre kontroll och åtgärder kan planeras i tid istället för ogenomtänkta akuta insatser som ofta också är mycket kostsamma.

Vi vet att behovet av underhållsarbete kommer variera över tid. Därför erbjuder S-AB ett stort och flexibelt utbud av tjänster som täcker alla områden när det kommer till fastighetsförvaltning som du kan läsa mer om genom att klicka på länken.

Har ni frågor och funderingar om hur vi kan hjälpa er få kontroll på fastighetens underhållsbehov, kan ni kontakta oss på S-AB redan idag så berättar vi mer.

I vår grundtjänst ingår:

Det är av största vikt att man fångar upp brister innan de blir akuta, akuta fel kräver ofta större insatser vilket påverkar ekonomin negativt, därför genomförs ronderingar. Man har genom ronderingar möjlighet att förebygga problemen. Tack vare vår långa erfarenhet kan vi ofta agera proaktivt innan felavhjälpande behövs, och vi kan på så sätt minska kostnaderna för vår kund. 

Felavhjälpande underhåll är det arbete som kommer in från vår Tillsyn / Skötsel alternativt från era boende. Fastighetsdrift utan mer eller mindre plötsliga fel är dock svår att genomföra, hur mycket man än planerar och underhåller, därför har S-AB en stor styrka i vår långa erfarenhet och i den breda kompetens som återfinns hos våra anställda. Det gör att vi är redo för att ta hand om er fastighet på ett väldigt bra sätt.

Genom den användarvänliga kundportalen finns bland annat felanmälningar samt tillsyn- och skötselordrar tillgängliga. Här ges Beställaren fullständig insyn i hanteringen av samtliga felavhjälpande – tillsyn- och skötselordrar som rör ert bolag. Ni kan se status på order, ta del av statistik, attestera fakturor mer mera.

S-AB medverkar vid myndighetsbesiktningar i enlighet med förfrågningsunderlaget. Efter genomförd besiktning och rapportering arkiverar S-AB rapporterna och kopia lämnas till Beställaren, samt står för eventuell uppföljning och åtgärdande av brister i den omfattning som beskrivs i förfrågningsunderlaget.  

S-AB driver jour i egen regi, detta är en förutsättning då vi vill kunna erbjuda våra kunder en heltäckande tjänst. Att det under hela dygnet alltid finns en tekniker nåbar ger en total säkerhet för Beställarens tekniska fastighetsutrustning. S-AB;s jourpersonal använder sig utav specialutrustade bilar och de har även tillgång till reservdelar och utrustning vid våra etableringar. Vår jourpersonal utbildas alltid inom de uppdrag de skall arbeta med, detta gör att vi kan säkerställa anläggningskunskap även utanför ordinarie arbetstid. Jourtekniker avrapporterar sedan till ordinarie tekniker, platschef och till Beställaren.

Vår jourverksamhet ger oss möjlighet att leverera kortare inställelse- och avhjälpandetider även utanför ordinarie arbetstid.

Er förvaltare kommer agera stöd för styrelsen i frågor som rör fastigheten. Personen kan agera projektledare vid projekt utanför avtalet och kan komma med värdefulla insikter vid era styrelsemöten.

Vi erbjuder er samtliga fastighetsnära tjänster genom vårt väl uppbyggda kontaktnätverk. Samtliga av våra leverantörer har passerat våra höga kvalitetskontroller och delar vår syn på fastigheter. 

Fastighetsförvaltning

Teknisk förvaltning för bostadsrättsföreningar

Tekniska problem med värme, ventilation, rör- och avloppsstammar i en bostadsrättsförening innebär stora problem för de boende i fastigheten och kan i många fall vara mycket kostsamt att åtgärda.

Med teknisk förvaltning från S-AB minskar risken för oförutsett underhållsarbete och akuta arbeten. Vi utför förvaltningsarbete i förebyggande syfte så att risken för oväntade överraskningar minimeras vilket gynnar ekonomin.

Vi rapporterar alltid i tid när större projekt ska genomföras och ger alltid en kostnadsbild på vad det kommer att kosta att genomföra.

Som bostadsrättsförening har ni även tillgång till er personliga tekniska förvaltare som har god insikt i just er fastighets förutsättningar och vad som kommer att krävas när större investeringar ska göras i fastigheten så att beslut fattas på rätt grunder.

Några kunder som valt oss

Därför ska du välja S-AB för teknisk förvaltning i en brf

Vi på S-AB har lång erfarenhet av att hjälpa bostadsrättsföreningar med den tekniska förvaltningen. Vi säkrar att viktiga system i fastigheten alltid fungerar samt att underhålls- och förbättringsarbeten utförs i tid.

Vi erbjuder och kan hjälpa till med tjänster som:

 • Övergripande tillsyn av hela tekniska förvaltningen
 • Upprättning av underhållsplan
 • Bevakning av myndighetskrav
 • Administration av avtalsdokument
 • Teknisk rådgivning och kompetens gällande fastigheten
 • Försäkringsfrågor
 • Upphandling av tjänster och material
 • Underhållsbesiktning
  Utförande av inspektioner och besiktningar
 • Jourutryckning
 • Årsplanering av fastighetsunderhåll
 • Systematiskt brandskyddsarbete – läs mer på fastighetsförvaltning
 • Nyckel- och passerkort
 • Projektledning

Kontakta oss vid frågor om utbudet av tjänster och hur vi kan sätta ihop ett paket som passar just er bostadsrättsförening. Utöver teknisk förvaltning erbjuder vi även ekonomisk förvaltning.

Teknisk förvaltning

Hur går ett byte av förvaltare till?

Steg 1
Uppsägning av nuvarande avtal

Det är viktigt att hålla koll på uppsägningstiden så att ert avtal inte förlängs automatiskt.

Steg 2
Låt oss ta hand om bytet

Vi vill hjälpa er med hanteringen utav er tidigare förvaltare, med en fullmakt så hanterar vi er uppsägning.

Steg 3
Uppstartsfasen

Med oss får ni en flygande start då vi tillsätter en egen förvaltare som ser till att övergången går smidigt till.

Teknisk förvaltning enligt AFF och ABFF

S- AB erbjuder teknisk förvaltning enligt AFF (Avtal för Fastighetsförvaltning) vilket är ett standardavtal för branschen inom fastighetsförvaltning.

ABFF (Allmänna bestämmelser för Fastighetsförvaltning) vilket är branschregler och bestämmelser för fastighetsbranschen.

 • Personlig förvaltning med en dedikerad teknisk förvaltare
 • Teknisk förvaltning med löpande underhåll och tillsyn
 • Stöttning vid upphandlingar och myndighetsbesiktningar
 • Löpande underhållsarbete & skadehantering
 • Planering och utförande av underhållsarbete

Vi genomför all förvaltning efter dessa bestämmelser så att du som företagare, fastighetsägare eller bostadsrättsförening kan känna er trygga om ni väljer S-AB som fastighetsförvaltare.

Kom i kontakt med oss