Dina rättigheter

Grundläggande rättigheter

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter genom att begära en översikt över de personuppgifter vi behandlar om dig och du kan ha rätt till dataportabilitet. Du har också rätt att begära att S-AB korrigerar felaktigheter i dina personuppgifter. 

Vidare har du rätt att begära radering av personuppgifter och att begränsa eller invända mot vår behandling av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy eller andra tjänstespecifika villkor.

Vänligen använd info@s-ab.se för att inkomma med begäran enligt denna sektion.

Slutligen har du också rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) gällande behandlingen av dina personuppgifter.

Kom i kontakt med oss